Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Δημοσιεύτηκε στις 22.03.2019 στην κατηγορία Blog

1] Ως ασφαλιστικά προϊόντα δηλώνονται ΜΟΝΟ τα συμβόλαια ασφάλισης που συνδέονται με επενδυτικά ή αποταμιευτικά- συνταξιοδοτικά προγράμματα και είναι δεκτικά εξαγοράς (και όχι αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών υγείας, αυτοκινήτου, κ.λπ.). Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δηλώνονται στα επενδυτικά προϊόντα επιλέγοντας στο πεδίο «Είδος Επενδυτικού Προϊόντος» καταχωρείται «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ». Σε περίπτωση εξαγοράς υποβάλλεται σχετικό παραστατικό. Ως αξία κτήσης του προϊόντος θεωρείται το συνολικό ποσό ασφαλίστρων που έχει καταβληθεί έως το χρόνο που αφορά η δήλωση, ενώ ως αποτίμηση η αξία εξαγοράς κατά τον ίδιο χρόνο.( απάντηση  επί των ερωτημάτων 1, 2 και 9).

2] Κάθε παραστατικό από το οποίο προκύπτει το υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνεται είναι ισοδύναμο με βεβαίωση της τράπεζας. (απάντηση επί του ερωτήματος 3). 

3] Εάν ένας τραπεζικός λογαριασμός είναι μηδενικός δηλώνεται και επισυνάπτεται αντίστοιχο παραστατικό. Εάν είναι χρεωστικός (δηλαδή έχει αρνητικό υπόλοιπο λόγω υπερανάληψης) θα πρέπει να καταχωριστούν από στην καρτέλα δανείων-οφειλών. (απάντηση  επί του ερωτήματος 4).

4] Για τα κινητά μεγάλης αξίας εφόσον υφίσταται αντικειμενική αδυναμία πρόβλεψης και εκτίμησης της πραγματικής τους αξίας δηλώνονται εξ αυτών ΜΟΝΟ όσα ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (ήτοι άνω των 40.000€) και για τα οποία υπάρχει αποδεικτικό της αξίας τους, όπως παραστατικό αγοράς ή πράξη φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή ασφαλιστική σύμβαση σε περίπτωση ασφάλισής τους. (Σχετ. και γνωμοδ. 6/2016 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.- απάντηση επί του ερωτήματος 5).

5] Η κατοχή πιστωτικής κάρτας και οι σχετικές οφειλές συνιστούν δανειακή υποχρέωση (οφειλή), η οποία πρέπει να δηλωθεί. Καταχωρούνται ως εξής: Στο αρχικό ποσό καταχωρείται το ποσό που οφείλεται κατά την ημερoμηνία έκδοσης του τελευταίου (πριν την 31η Δεκεμβρίου) λογαριασμού (statement) της κάρτας. Στο υπόλοιπο οφειλόμενο καταχωρείται το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής κατά την ως άνω ημερομηνία. Εάν δεν έχει γίνει χρήση της πιστωτικής κάρτας, το υπόλοιπο οφειλόμενο καταχωρείται ως μηδενικό. Δεν αναγράφεται το πιστωτικό όριο ως αρχικό ποσό. Πρόσφορο είναι κάθε παραστατικό από το οποίο προκύπτουν τα παραπάνω στοιχεία. (απάντηση  επί του ερωτήματος 6).

6] Για τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον καταχωρείται αξία κτήσης μεγαλύτερη του μηδενός, θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο τρόπος κτήσης και η πηγή προέλευσης των χρημάτων. (απάντηση  επί του ερωτήματος 7)

7] Οι τηρούμενοι ηλεκτρονικά λογαριασμοί στην υπηρεσία paypal (βλ. https://www.paypal.com/re/) και τα υπόλοιπα αυτών δηλώνονται ως τραπεζικοί λογαριασμοί, με προσαρμογή των απαντήσεων στα πεδία εφαρμογής [αριθμός λογαριασμού: 0000, Είδος Κατάθεσης: Άλλη περίπτωση, Παρατηρήσεις: (περιγραφή του περιουσιακού στοιχείου)]. Για το υφιστάμενο κατά τον κρίσιμο χρόνο υπόλοιπο αρκεί απόσπασμα της τελευταίας εγγραφής της βεβαίωσης συναλλαγών-κινήσεων. (απάντηση  επί του ερωτήματος 8).

8] Σύζυγοι (και εν διαστάσει σύζυγοι) που αμφότεροι υπάγονται αυτοτελώς στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003, οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τα περιουσιακά στοιχεία του/της συζύγου (δύο όμοιες ΔΠΚ με αντιστροφή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων) (απάντηση  επί του ερωτήματος 10).

9] Το επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται οι δικαστικοί λειτουργοί κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3205/2003), αποτελεί εισόδημα που πρέπει να συμπεριληφθεί στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως αποτυπώνεται στην σχετική βεβαίωση. Επισημαίνεται ότι ως έσοδο ελεγχόμενης χρήσης καταχωρίζεται κάθε ταμειακή εισροή ανεξάρτητα του αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (πώληση περιουσιακού στοιχείου μικρής αξίας) ή φορολογείται σε άλλο έτος (αναδρομικά). (απάντηση επί του ερωτήματος 11). 

10] Για όλες τις ηλεκτρονικές Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) που έχουν υποβληθεί πριν από την 30η Οκτωβρίου 2018 οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να τις επιβεβαιώσουν, εφόσον είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νόμου, διαφορετικά πρέπει να προσαρμοστούν στις ισχύουσες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι αρχικές ΔΠΚ & ΔΟΣ για απόκτηση ιδιότητας εντός των ετών 2016, 2017 και 2018, καθώς και ετήσιες ΔΠΚ & ΔΟΣ 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 18.02.2019 έως 31.03.2019. Όλες οι δηλώσεις των συζύγων υπόχρεων στην Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν 3213/2003 δρομολογούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή αποκλειστικά στην εν λόγω Επιτροπή και σε κανένα άλλο όργανο. Η Γ΄ Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ενημερώνεται μέσω αναφοράς (report) από την ηλ. εφαρμογή για τους υπόχρεους που υπέβαλλαν δήλωση (χωρίς να φαίνεται η δήλωση) αλλά δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου. (απάντηση επί του ερωτήματος 12).

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι στα «Επενδυτικά Προϊόντα» καταχωρούνται αυτά που βρίσκονται στην κατοχή σας την 31η Δεκεμβρίου του έτους το οποίο αφορά η Δήλωση, χωρίς να απαιτείται δήλωση των ενδιάμεσων κινήσεων του έτους.
 

Πρόσφατα νέα
 by taxheaven.gr

developed & hosted by Jetnet ©