Εγκύκλιος για το κλείσιμο των βιβλίων

Δημοσιεύτηκε στις 08.02.2017 στην κατηγορία Blog

Σύμφωνα με τις οδηγίες:

1 Δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής (100 ευρώ) στις δηλώσεις διακοπής εργασιών που υποβάλλονται από 22/12/2016 μέχρι και 31/5/2017, εφόσον η προθεσμία για την υποβολή τους είχε λήξει μέχρι τις 30/9/2016.

2 Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής εργασιών ως προς τα στοιχεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ΔΟΥ με ημερομηνία μεταβολής μεταγενέστερη της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής, η ημερομηνία διακοπής δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας μεταβολής της τελευταίας καταχωρισθείσας δήλωσης μεταβολής εργασιών.

3 Φορολογούμενος που χρησιμοποιεί την κατοικία του ως έδρα, εάν έχει υποβάλει δήλωση μεταβολής για αλλαγή κατοικίας-έδρας στη ΔΟΥ, η υποβολή της δήλωσης αυτής δεν επηρεάζει την ημερομηνία διακοπής βάσει πραγματικού χρόνου εφόσον διαπιστώνεται η μη συνέχιση άσκησης της δραστηριότητας. Φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής για αλλαγή στοιχείων (διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή άλλα προσωπικά στοιχεία) μπορούν να προβούν στη διακοπή των εργασιών με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών.

4 Φορολογούμενοι που θα υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία μετά την 1/12/2008 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της Απόφασης-ΚΑΔ 2008) και δεν έχουν προβεί στην αντιστοίχιση των ΚΑΔ, οφείλουν πριν από την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών να προβούν στην αντιστοίχιση αυτών. Φορολογούμενοι που θα υποβάλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία προγενέστερη της 1/12/2008 δεν έχουν υποχρέωση αντιστοίχισης. Σε κάθε περίπτωση, η αντιστοίχιση των ΚΑΔ δεν επηρεάζει την ημερομηνία διακοπής βάσει πραγματικού χρόνου.

5 Εάν έχουν επέλθει μεταβολές στα στοιχεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως αλλαγή μελών, εταίρων, διαχειριστών, υποχρεωτική αλλαγή καθεστώτων ΦΠΑ κ.λπ. χωρίς να έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις στη ΔΟΥ, οι φορολογούμενοι οφείλουν πριν από την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών τους να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις.

6 Τα νομικά πρόσωπα που πρόκειται να δηλώσουν μεταβολές ως προς τα στοιχεία της επιχείρησής τους με ημερομηνία μεταβολής μέχρι 22/11/2016 αφού δηλώσουν τις μεταβολές, μπορούν να προβούν στη διακοπή εργασιών με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους.

7 Τα νομικά πρόσωπα που πρόκειται να δηλώσουν μεταβολές ως προς τα στοιχεία της επιχείρησής τους με ημερομηνία μεταβολής μετά τις 23/11/2016, αφού δηλώσουν τις μεταβολές, μπορούν να προβούν στη διακοπή των εργασιών τους. Στην περίπτωση αυτή, συνυποβάλλονται δικαιολογητικά, όπως ανακοίνωση διαγραφής από ΓΕΜΗ, έγγραφο λύσης τους νομίμως καταχωρημένο ή ισολογισμό λήξης εκκαθάρισης νομίμως δημοσιευμένο.

Πρόσφατα νέα
 by taxheaven.gr

developed & hosted by Jetnet ©